Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

Dokumenty

Stanovy svazu vodáků České Republiky, o.s.

Přiložené dokumenty:

Svaz vodáků České republiky, z.s.

 

STANOVY SPOLKU

 

 

Článek I

Název a sídlo spolku

 

Název spolku: Svaz vodáků České republiky, z.s. („SVoČR")

Sídlo spolku: Praha 7, U Pergamenky 1511/3, PSČ 170 00.

 

Článek II

Úvodní ustanovení

 

SVoČR je nepolitickou organizací organizující sportovní, rekreační, osvětovou a kulturní činnost v oblasti vodáckých disciplín a v oblasti ochrany životního prostředí a pobytu v přírodě.

SVoČR působí na celém území České republiky, je zapsaným spolkem ve Spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, IČ je: 00539155.

 

Článek III

Účel spolku

 

Provozování sportovní činnosti v oblasti vodáckého sportu, organizování sportovních soutěží a závodů. Podporovat, rozvíjet, propagovat a vzdělávat v oblasti vodáctví jak vlastní členy, tak i neorganizovanou veřejnost.

 

Článek IV

Hlavní činnost spolku

 

Hlavním předmětem činnosti spolku je veřejně prospěšná činnost směřující k rozvoji a podpoře sportu, podpoře a ochraně zájmů členů. Spolek zejména vytváří podmínky pro činnost členů, hájí a prosazuje jejich zájmy související s účelem, ke kterému byl založen. Při realizaci svého poslání vykonává tyto hlavní činnosti:

 1. Organizuje a pořádá sportovní akce pro své členy, evidované sportovce i veřejnost. Organizuje a řídí vodácké soutěže od náborových přes výkonnostní až po vrcholové. Jako vrcholnou mistrovskou soutěž pravidelně pořádá Mistrovství České republiky.
 2. Pořádá na základě pověření mezinárodní soutěže až po mistrovství světa a světové poháry.
 3. Organizuje a vytváří podmínky pro udržení či zdokonalení zájmové tělovýchovné, sportovní, technické, branné, rekreační a kulturní činnosti.
 4. Prosazuje a chrání společné zájmy a práva svých členů tak, aby nebyly omezovány nebo porušovány, vytváří podmínky pro aktivní zapojení specifických skupin členů do činnosti organizace (děti, mládež, zdravotně postižení apod.),
 5. Organizuje činnost s dětmi a mládeží, důraz klade především na sportovní přípravu mládeže, kde provádí výběr talentů a přípravu budoucích reprezentantů.
 6. Organizuje a řídí státní reprezentaci.
 7. Pořádá vzdělávací odborné semináře a školení v oblasti svojí činnosti. Vydává svým členům licence rozhodčích a trenérů, vede jejich evidenci a organizuje pro ně kvalifikační kurzy a semináře.
 8. Spolupracuje se všemi složkami, orgány a organizacemi, uzavírá s dalšími subjekty smlouvy a dohody o spolupráci při zabezpečení zájmů svých členů.
 9. Usiluje o vytváření podmínek pro rozvoj vodáckého sportu, podílí se na zpracování koncepce rozvoje vodáckého sportu; přitom spolupracuje se státními orgány, zájmovými organizacemi a s předními odborníky v dané problematice.
 10. Provádí informační, publikační a vědeckou odbornou činnost, vydává a distribuuje publikace, brožury, letáky a další materiály, vydává odborné publikace a překlady materiálů vydaných mezinárodními organizacemi.
 11. Zastupuje zájmy svých členů v mezinárodních organizacích a mezinárodních vztazích, v zájmu rozvoje vodáckého sportu se aktivně zapojuje do mezinárodní odborné spolupráce, zejména účastí v mezinárodních odborných organizacích a v rámci dvoustranné spolupráce se zahraničními kluby. Účastní se na přípravě, schvalování a prosazování mezinárodních sportovních pravidel.

Pro plnění svých úkolů může SVoČR též vykonávat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti dle stanov nebo v hospodárném využití majetku spolku. Zisk z této činnosti lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

 

Článek V

Členství ve spolku

 

Členem spolku se může stát na základě přijetí písemně podané přihlášky právnická nebo fyzická osoba, která se ztotožňuje s jeho účelem, sdílí jeho vize a cíle a vyjádří svůj souhlas se stanovami, směrnicemi SVoČR a zaváže se k jejich dodržování. Fyzická osoba současně souhlasí s vedením a zveřejněním svých osobních údajů.

 

Druhy členství ve SVoČR:

 1. Klubové členství,
 2. Individuální členství,
 3. Individuální členství dětí a mládeže (do 18 let).

 

Klubové členství právnických osob vzniká podáním přihlášky a jejím schválení předsednictvem.

 

Individuální členství vzniká po splnění všech těchto podmínek:

 1. Podáním přihlášky do konkrétního vodáckého klubu,
 2. Schválením přijetí žadatele předsedou dotčeného klubu,
 3. Připsáním prvního členského příspěvku,
 4. Vznikem klubového členství ve vodáckém klubu (pobočném spolku) vzniká členství i ve SVoČR, to platí i o zániku členství,
 5. Každý člen může být přihlášen jako člen pouze v jednom pobočném spolku SVoČR.

 

Individuální členství dětí a mládeže (do 18 let) vzniká za podmínek stanovených pro tento druh členství a po předchozím písemném souhlasu zákonného zástupce (do 15 let).

Na přijetí za člena SVoČR není právní nárok.

Členství dětí a mládeže (do 18 let) přechází automaticky po dovršení 18 let v členství individuální.

SVoČR vede veřejný seznam členů. Seznam členů může být uveřejněn pouze se souhlasem všech členů. Údaje o členech SVoČR mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.

Spolek vede u všech druhů členství seznamy u spolku evidovaných sportovců, trenérů a dalších osob ve smyslu zákona 115/2001 Sb. Zápisy a výmazy týkající se členství a evidence osob ve smyslu zákona 115/2001 Sb., provádí předsednictvo SVoČR.

 

Článek VI

Členská práva a povinnosti

 

Každý člen spolku má právo:

 1. Účastnit se činností spolku a být o činnostech spolku informován, využívat všech výhod vyplývajících z členství ve SVoČR, v rozsahu a za podmínek určených rozhodnutím předsednictva SVoČR.
 2. Podílet se na práci a rozvoji SVoČR, předkládat námitky, návrhy, doporučení a podněty směřující ke zlepšení práce a odstranění nedostatků.
 3. Domáhat se ochrany svých členských práv a oprávněných zájmů, být přítomen všech jednání týkající se jeho osoby. Každý individuální člen nebo klub má právo obracet se ke kterémukoliv orgánu SVoČR s náměty, připomínkami a kritikou. Příslušný orgán SVoČR je povinen včas a pečlivě tyto náměty a připomínky vyřídit a nejpozději do 2 měsíců na ně odpovědět.
 4. Individuální členové SVoČR starší 18 let mohou volit a být voleni do orgánů klubu nebo orgánů SVoČR.
 5. Právnické osoby s klubovým členstvím mohou volit a navrhovat své členy do orgánů SVoČR.
 6. Fyzické osoby, členové právnických osob s klubovým členstvím mají právo se stát evidovaným individuálním členem SVoČR.
 7. Každý evidovaný sportovec, trenér a další osoby ve smyslu zákona 115/2001 Sb., mají právo se podílet na činnosti SVoČR, sportovci mají právo účastnit se sportovních soutěží.
 8. Děti a mládež (do 18 let) mají hlas poradní.
 9. Členové, vodácké kluby a orgány SVoČR mají právo používat symboliku SVoČR.

 

Každý člen spolku a evidovaný člen je povinen:

 1. Hájit a naplňovat zájmy a cíle spolku, jednat ve prospěch SVoČR, hájit jeho dobré jméno a zdržet se jednání poškozujícího SVoČR.
 2. Platit SVoČR členské příspěvky ve stanovené výši a určeném termínu.
 3. Řídit se stanovami a směrnicemi řídícími činnost SVoČR.
 4. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech SVoČR, do nichž byl zvolen.
 5. Hospodárně zacházet se svěřeným majetkem a finančními prostředky SVoČR.
 6. Dodržovat zásady sportovního chování – fair play.

 

Článek VII

Zánik členství

 

Členství zaniká:

 1. Na základě písemného oznámení člena o vystoupení, doručeného vodáckého klubu, v němž je organizován. Členství zaniká třicátý den po doručení oznámení.
 2. Písemnou dohodou uzavřenou mezi členem a vodáckým klubem, v němž je organizován.
 3. Zrušením členství v případě nezaplacení členských příspěvků po 2 letech (ani po opakované výzvě). Rozhodnutí o zrušení členství ve vodáckém klubu oznámí výbor příslušného klubu SVoČR členovi písemně. Toto rozhodnutí je konečné.
 4. Vyloučením člena ze SVoČR rozhodnutím předsednictva SVoČR nebo členskou schůzí vodáckého klubu, v němž je organizován. To v případě závažného porušení stanov či jiných svazových norem, vodácké či společenské morálky nebo obecných norem. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo do 15 dnů podat návrh Kontrolní komisi SVoČR na přezkoumání. Podání návrhu na přezkoumání má odkladný účinek.
 5. Úmrtím fyzické osoby.
 6. Zánikem spolku.
 7. Při zrušení pobočného spolku – vodáckého klubu mohou stávající členové, kteří mají zájem pokračovat ve svém členství přejít do jiného vodáckého klubu, nebo zažádat o zřízení nového vodáckého klubu.

 

Článek VIII

Orgány spolku

 

 1. Nejvyšším orgánem je „konference“ SVoČR.
 2. Statutárním orgánem je „předsednictvo“.
 3. Kontrolním orgánem je „kontrolní komise“.

 

Dalšími orgány jsou:

 1. Rady odborností SVoČR.
 2. Sekretariát a tajemník.

 

Předsednictvo může k zajištění své činnosti zřizovat podle potřeby volené nebo jmenované pomocné orgány, např. komise, sekce, aktivy, pracovní skupiny apod. Pomocné orgány nemají právní osobnost a nemohou jednat svým jménem.

Předsednictvo může rozhodnout, že jednání všech orgánů se může uskutečnit pomocí videokonference, korespondenčním způsobem, nebo dalším jiným způsobem. V těchto případech předsednictvo rozhodne konkrétním usnesením.

Rozhodování a volby ve všech orgánech SVoČR se provádějí veřejným nebo tajným hlasováním – podle rozhodnutí přítomných členů nebo delegátů. Rozhodnutí je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů nebo delegátů.

Volební období všech orgánů je 4leté. Za členy rad a kontrolní komise SVoČR, kteří ukončí činnost v průběhu funkčního období, mohou být tyto orgány doplněny do jedné 1/3 počtu jejich členů a to tak, že na uvolněné místo nastupuje další v pořadí z kandidátů volených na poslední konferenci.

 

 

 

Článek IX

Konference

 

Konference je nejvyšším orgánem SVoČR. Delegáti konference jsou voleni na členských schůzích klubů na základě klíče, schváleného předsednictvem. Konferenci svolává předsednictvo jednou za 4 (čtyři) roky. Mimořádnou konferenci je povinno svolat předsednictvo SVoČR do tří měsíců i tehdy, když o to písemně požádá jedna třetina klubů nebo některá z rad odborností.

Konference je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech delegátů. V případě, že se nedostaví delegáti zastupující nadpoloviční většinu oprávněných členů, musí být konference zrušena. Nejdříve po uplynutí jedné hodiny po zrušení konference může být vyhlášena náhradní konference s přítomnými delegáty.

Nová konference, s původním programem, je usnášeníschopná za účasti přítomných delegátů. V případě náhradní konference nemůže být projednáván bod o zrušení SVoČR. Pro přijetí usnesení konference je nutný souhlas nadpoloviční počet hlasů od přítomných delegátů.

 

Do působnosti konference náleží zejména:

 1. Rozhodnutí o schválení a změně stanov, včetně změny názvu a symboliky.
 2. Projednání a schválení zprávy předsednictva o činnosti SVoČR za minulé období, jeho hospodaření.
 3. Projednání a schválení zprávy kontrolní komise o činnosti za minulé období.
 4. Určení a schválení hlavních směrů činnosti a hospodaření na další období.
 5. Volba a odvolání předsedy SVoČR.
 6. Potvrzení volby dvou místopředsedů SVoČR a předsedů Rad odborností.
 7. Potvrzení volby dalších členů předsednictva (místopředsedové Rad odborností do předsednictva SVoČR).
 8. Volba a odvolání členů rad odborností.
 9. Volba a odvolání členů kontrolní komise.
 10. Stanovení výše členského příspěvku SVoČR.
 11. Rozhodnutí o členství v jiných organizacích na národní či mezinárodní úrovni.
 12. Rozhodnutí o zrušení a způsobu zrušení SVoČR.
 13. Rozhodnutí o dalších otázkách, které mu svěřují stanovy nebo které si sám vyhradí.

 

Článek X

Předsednictvo

 

Předsednictvo SVoČR je kolektivním statutárním orgánem a řídí činnost SVoČR mezi konferencemi. Členem předsednictva SVoČR mohou být pouze bezúhonné osoby. Předsednictvo je pětičlenné, tvoří jej předseda, dva místopředsedové a další dva členové.

Činnost předsednictva řídí a organizuje předseda či místopředseda SVoČR či jiný pověřený člen předsednictva. Předsednictvo se schází podle potřeby, nejméně však 3x ročně.

Jménem předsednictva jednají předseda a místopředsedové každý samostatně. Ve svém jednání jsou vázáni rozhodnutím předsednictva. Další členové svazu mohou jednat na základě jejich písemného pověření.

Podepisování za SVoČR se děje tak, že k vypsanému nebo vytištěnému názvu SVoČR připojí podpis samostatně předseda nebo místopředsedové.

 

Předsednictvo zejména:

 1. Zabezpečuje plnění úkolů stanovených rozhodnutím konference.
 2. Svolává konferenci SVoČR.
 3. Schvaluje klíče pro volbu delegátů na konferenci.
 4. Schvaluje jednací řád konference, volební řád, případně další vnitřní předpisy dle těchto stanov.
 5. Připravuje obsahově a organizačně konferenci.
 6. Projednává operativní otázky činnosti SVoČR.
 7. Rozhoduje o úpravách a změnách stanov v obdobích mezi konferencemi SVoČR pouze v případě a rozsahu, jak bude vyžadovat legislativa.
 8. Rozhoduje o doporučeních kontrolní komise.
 9. Schvaluje směrnice pro hospodářskou, organizační a sportovní činnost SVoČR závaznou pro všechny organizační jednotky SVoČR a jeho členy.
 10. Schvaluje organizační strukturu a systemizaci sekretariátu.
 11. Rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočných spolků – vodáckých klubů.
 12. Schvaluje přijetí nových členů.
 13. Rozhoduje o splatnosti členského příspěvku, a jakým způsobem bude uhrazen.
 14. Rozhoduje o účasti reprezentačních družstev včetně vedoucích na ME a MS.
 15. Rozhoduje o založení nebo podílu na založení jiných právnických osob nebo za účelem obchodní nebo obdobné činnosti a vstupuje do obchodních vztahů.
 16. Zřizuje podle potřeby volené nebo jmenované pomocné orgány, např. odborné rady, pracovní skupiny apod. a schvaluje jejich Statuty.
 17. Stanovuje náplně činnosti a pravomocí rad odborností a odborných komisí.
 18. Rozhoduje o členství SVoČR v mezinárodních organizacích.
 19. Rozhoduje o vedení seznamu členů.
 20. Vykonává všechny další činnosti, které zákon či stanovy nesvěří do působnosti jiného orgánu SVoČR.

 

Článek XI

Kontrolní komise

 

Kontrolní komise je odpovědná konferenci, řídí se Statutem kontrolní komise schváleným konferencí. Kontrolní komise dohlíží, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, stanovami a rozhodnutími konference a předsednictva.

Kontrolní komise má 3 členy a je tvořena z členů SVoČR. Kontrolní komise ze svého středu volí předsedu. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu a zaměstnaneckého poměru. Kontrolní komise si zpracovává na každý kalendářní rok plán činnosti. Schází se dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. O své činnosti a jejích výsledcích zpracovává zprávy, které předkládá příslušným orgánům SVoČR. Jednou ročně musí zveřejnit zprávu o své činnosti. Kontrolní komise je povinna upozornit na zjištěné nedostatky předsednictvo a dále má právo požadovat odstranění těchto nedostatků ve stanoveném termínu, případně přijetí dalších opatření nezbytných k nápravě. Jednotliví členové Kontrolní komise SVoČR jsou povinni o zjištěních zachovávat mlčenlivost.

 

Základní práva a povinnosti kontrolní komise:

 1. Kontrolovat veškerou činnost SVoČR, zejména zda je činnost SVoČR v souladu se stanovami, právními předpisy a směrnicemi SVoČR.
 2. Nejméně jedenkrát ročně provést kontrolu hospodaření, zpracovat o ní zprávu a tuto předložit předsednictvu SVoČR.
 3. Kontrolovat členskou evidenci, placení příspěvků a problematiku s tím související.
 4. Provádět mimořádné revize na základě požadavků předsednictva SVoČR.
 5. Prověřovat stížnosti, oznámení a podněty, pokud se vztahují k činnosti SVoČR a spadají do kompetence příslušné kontrolní komise.
 6. Rozhodování o odvolání členů SVoČR proti rozhodnutí předsednictva o jejich vyloučení ze SVoČR.
 7. Zpracovávat komplexní zprávu o své činnosti za období mezi konferencemi.

 

Při výkonu své kontrolní pravomoci je kontrolní komise oprávněna nahlížet do všech dokumentů včetně účetních a vyžadovat od jednotlivých členů orgánů či zaměstnanců SVoČR stanoviska nebo vysvětlení k jednotlivým záležitostem, a to ve lhůtách, které sama stanoví.

 

Článek XII

Sekretariát a tajemník

 

Sekretariát zajišťuje organizační, technickou a hospodářskou činnost SVoČR a jeho orgánů. Sekretariát řídí tajemník, který je přímo podřízen předsedovi SVoČR. Tajemník je zmocněn v rozsahu písemného zmocnění předsedy vyřizovat operativní agendu podle předem schválených ujednání či dokumentů. Má právo účastnit se všech zasedání orgánů SVoČR.

 

Článek XIII

Rady odbornosti

 

SVoČR zřizuje pro odbornou činnost rady odborností. Členy rady odborností volí konference SVoČR v počtu 5 - 9 členů. Ve své činnosti se řídí usnesením konference a zajišťují odbornou činnost svazu v rámci své kompetence, popř. podle požadavků předsednictva SVoČR.

Rady odborností jsou pomocné orgány SVoČR s delegovanou pravomocí, nemají právní osobnost. Způsob ustavení, odpovědnost a působnost odbornostních klubů jsou upraveny Statuty, které schvaluje předsednictvo SVoČR.

 

Článek XIV

Pobočné spolky

 

Spolek může založit pobočný spolek (vodácký klub) s odvozenou právní subjektivitou. O založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku rozhoduje předsednictvo. Pobočný spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. O nabytí a pozbytí členství v pobočném spolku rozhoduje členská schůze pobočného spolku a schvaluje předsednictvo SVoČR. Vznikem členství v pobočném spolku vzniká i členství ve spolku hlavním.

Pobočné spolky mají právní osobnost, kterou nabývají dnem jejich vzniku, mohou mít a nabývat práva a povinnosti ve všech věcech týkající se jejich samostatné činnosti. Pobočné spolky nejsou oprávněny jednat jménem SVoČR, ani SVoČR jakkoli smluvně zavazovat. SVoČR neručí za závazky a dluhy svých pobočných spolků. Pobočné spolky se řídí stanovami SVoČR.

 

Pobočné spolky – vodácké kluby:

 1. Návrh na založení pobočného spolku předkládá předsednictvu ustavující členská schůze pobočného spolku, a to na návrh alespoň 3 osob starších 18 let, kteří mají zájem být členem SVoČR,
 2. Nejmenší počet členů pobočného spolku jsou tři osoby starší osmnácti let. V případě, že počet členů poklesne pod stanovenou hranici, pobočný spolek do šesti měsíců doplní potřebný počet členů nebo předsednictvo přistoupí k zrušení pobočného spolku,
 3. O zrušení pobočného spolku může rozhodnout i jeho členská schůze, pokud to odhlasuje 2/3 většina registrovaných členů pobočného spolku. O zrušení pobočného spolku může také rozhodnout předsednictvo SVoČR, a to v případě porušování těchto stanov ze strany pobočného spolku. Sekretariát následně provede úkony k výmazu pobočného spolku z veřejného rejstříku. Pobočný spolek zanikne dnem výmazu ze spolkového rejstříku,
 4. Musí používat razítko dle schváleného vzoru předsednictvem SVoČR,
 5. Mohou být členy jiných spolků,
 6. Pobočný spolek může přijmout vlastní organizační řád, který svým obsahem musí být v souladu se stanovami SVoČR a který bude řešit organizační záležitosti příslušného pobočného spolku.

 

Orgány pobočného spolku SVoČR jsou:

 1. členská schůze jako orgán nejvyšší
 2. výbor jako orgán organizační
 3. předseda jako orgán statutární
 4. kontrolní komise

 

Členská schůze pobočného spolku SVoČR

Členská schůze je nejvyšším orgánem pobočného spolku, schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně nebo požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech jeho řádných členů. Členskou chůzi svolává předseda pobočného spolku. Členské schůze se mohou zúčastnit všichni členové pobočného spolku, děti a mládež (do 18 let) mají hlas poradní.

Do působnosti členské schůze pobočného spolku náleží rozhodování o zásadních otázkách pobočného spolku, které však nejsou vyhrazeny orgánům SVoČR, a to zejména:

 1. volba a odvolání členů výboru pobočného spolku,
 2. volí a odvolává členy kontrolní komise pobočného spolku,
 3. volba delegátů na konferenci SVoČR,
 4. schvaluje zprávy o činnosti výboru pobočného spolku,
 5. schvaluje zprávy kontrolní komise pobočného spolku,
 6. schválení výsledku hospodaření pobočného spolku a výši a splatnost členských příspěvků v rámci pobočného spolku (mimo příspěvku SVoČR),
 7. určení hlavních směrů činnosti pobočného spolku a cíle na další období,
 8. rozhodování o přijetí a vyloučení členů pobočného spolku,
 9. rozhoduje o zrušení pobočného spolku včetně majetkového vypořádání v souladu s obecně platnými právními předpisy a těmito stanovami,
 10. schvaluje název pobočného spolku, který musí splňovat požadavky uvedené ve stanovách SVoČR, jeho symboliku a organizační uspořádání,
 11. rozhoduje o formách a předmětu podnikatelské činnosti pobočného spolku.

 

Výbor pobočného spolku SVoČR

Výbor zabezpečuje a řídí činnost pobočného spolku v období mezi zasedáními členské schůze. Výbor má nejméně 3 členy, neurčí-li členská schůze vyšší počet.. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Volební období je čtyřleté. Výbor k zasedání svolává předseda nebo v případě, že tak předseda neučiní nebo nemůže učinit, jiný člen výboru, a to podle potřeby. Výbor se schází dle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.

 

Výbor pobočného spolku plní zejména tyto úkoly:

 1. zabezpečuje plnění závěrů členské schůze pobočného spolku,
 2. řídí činnost pobočného spolku a vytváří předpoklady pro další rozvoj jeho aktivity, zejména pro uspokojování zájmové sféry členské základny,
 3. volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, event. další funkcionáře,
 4. zřizuje dle potřeby pomocné orgány pobočného spolku,
 5. schvaluje smlouvy a uzavírané dohody,
 6. rozhoduje o přijetí nových členů pobočného spolku,
 7. vede evidenci členů pobočného spolku a u spolku evidovaných sportovců, trenérů a dalších osob ve smyslu zákona 115/2001 Sb.
 8. schvaluje přijímání (propouštění) placených zaměstnanců pobočného spolku a výši jejich odměny,
 9. zodpovídá za vedení daňové, účetní a ostatní evidence dle platných předpisů,
 10. organizačně a obsahově připravuje členské schůze,
 11. rozhoduje o návrhu na vyloučení členů pobočného spolku z  SVoČR podle stanov,
 12. vykonává všechny další činnosti, které zákon, stanovy SVoČR či organizační řád SVoČR nesvěří do působnosti jiného orgánu.

 

Předseda pobočného spolku

 1. Předseda je statutárním orgánem pobočného spolku a je oprávněn zastupovat a jednat jménem pobočného spolku.
 2. Výbor pobočného spolku může předsedu pobočného spolku písemně zmocnit k řešení všech záležitostí, které podle stanov  SVoČR anebo rozhodnutí členské schůze pobočného spolku byly svěřeny do působnosti výboru pobočného spolku.

 

Kontrolní komise pobočného spolku

 1. Pobočný spolek si může zvolit kontrolní komisi pobočného spolku, která je jeho kontrolním orgánem. Kontrolní komise má tři členy, jejich funkční období je shodné s funkčním obdobím výboru pobočného spolku. Kontrolní komise ze svého středu volí předsedu komise.
 2. členství v kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím v jakémkoli voleném orgánu pobočného spolku či s pracovním poměrem k pobočnému spolku,
 3. kontrolní komise si zpracovává na každý kalendářní rok plán činnosti. Schází se dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. O své činnosti a jejích výsledcích zpracovává zprávy, které předkládá příslušným orgánům pobočného spolku,
 4. kontrolní komise je povinna upozornit na zjištěné nedostatky výbor pobočného spolku a dále má právo požadovat odstranění těchto nedostatků ve stanoveném termínu, případně přijetí dalších opatření nezbytných k nápravě.
 5. předseda kontrolní komise, popřípadě z jeho pověření místopředseda má právo se zúčastňovat jednání výboru pobočného spolku a předkládat k projednání otázky, které se týkají práce kontrolní komise. Jednání se zúčastňuje s hlasem poradním.
 6. Základní práva a povinnosti kontrolní komise:
 1. kontrolovat veškerou činnost pobočného spolku, zejména zda je činnost pobočného spolku v souladu se stanovami a právními předpisy,
 2. nejméně jedenkrát ročně provést kontrolu hospodaření, zpracovat o ní zprávu a tuto předložit výboru pobočného spolku,
 3. provádět mimořádné revize na základě požadavků výboru pobočného spolku,
 4. prověřovat stížnosti, oznámení a podněty, pokud se vztahují k činnosti pobočného spolku,
 5. zpracovávat komplexní zprávu o své činnosti za období mezi členskými schůzemi pobočného spolku.
 1. Při výkonu své kontrolní pravomoci je kontrolní komise oprávněna nahlížet do všech dokumentů včetně účetních a vyžadovat od jednotlivých členů orgánů či zaměstnanců pobočného spolku stanoviska nebo vysvětlení k jednotlivým záležitostem, a to ve lhůtách, které sama stanoví.

 

Článek XV

Zásady hospodaření SVoČR

 

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností, z reklam a z výnosu svého majetku.
 2. SVoČR hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, který mu byl svěřen do správy.
 3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musejí být především použity k financování hlavní činnosti spolku, naplňující poslání a cíle spolku. Prostředky je dále možné použít k úhradě nákladů na vlastní správu.
 4. SVoČR může podnikat v souladu s právními předpisy za účelem získání finančních prostředků k podpoře hlavní činnosti SVoČR a k účelnému využití majetku ve vlastnictví SVoČR. Ustanovení tohoto článku platí pro hospodaření pobočných spolků obdobně.
 5. Při hospodaření s finančními prostředky jsou jak SVoČR , tak i pobočné spolky povinny dodržovat obecně platné právní normy.
 6. Majetek získaný kluby – pobočnými spolky je jejich vlastnictvím.
 7. Kluby vodáků jsou povinny na požádání orgánů SVoČR předkládat podklady o stavu hospodaření se zapůjčeným majetkem.
 8. V případě zániku pobočného spolku se veškerý majetek převede ve prospěch SVoČR, majetkové a finanční vztahy mezi pobočným spolkem – vodáckým klubem a SVoČR řeší směrnice SVoČR, schválené předsednictvem SVoČR.

 

Článek XVI

Zánik a likvidace SVoČR

 

 1. Spolek zaniká sloučením s jiným spolkem, rozpuštěním na základě rozhodnutí konference nebo zrušením z rozhodnutí soudu.
 2. Při zániku spolku bez právního nástupce bude provedena likvidace, kdy se likvidátorem spolku stává předseda spolku, není-li do funkce likvidátora jmenován jiný člen spolku.
 3. Při zániku spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění spolku a zpřístupní jej všem členům spolku. Likvidátor zpeněží likvidační podstatu pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné pro splnění dluhů spolku.

 

Článek XVII

Závěrečná ustanovení

 

Práva a povinnosti těmito stanovami neupravená se řídí dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Toto znění stanov bylo schváleno dne 20. 11. 2021.