Svaz vodáků České republiky - oficiální informační server

Přihlášení

Přezdívka:
Heslo:
Registrovat


Odkazy

O závodech pramic

  Duben 2021 
Út St Čt So Ne Po
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
  Květen 2021 
Út St Čt So Ne Po
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            


Nejnovější galerie


Sandberk
(Pramice)


Čelákovice
(Pramice)


Sandberk
(Pramice)

Stanovy svazu vodáků České Republiky, o.s.

Přiložené dokumenty:

I. Název a sídlo 

Název:
Svaz vodáků České republiky (ve zkratce SVoČR), občanské sdružení (o. s.)

Působnost organizace:
celé území České republiky

Sídlo:
Praha 7 , U Pergamenky 3

II. Charakteristika a cíl činnosti

 1. SVoČR, o. s. je dobrovolnou nezávislou, zájmovou, nepolitickou, společenskou organizací sdružující v základních článcích - klubech zájemce o zájmovou, sportovní, technickou, re- kreační, osvětovou a kulturní činnost v oblasti vodáckých disciplín, v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí a pobytu v přírodě. Svaz je vytvořen podle zákona č.83/1990 Sb. (o sdružování osob) v platném znění.
 2. Základním posláním SVoČR je organizování, podpora, propagace a vzdělávací činnost ve vodáctví, zejména vytvářet a realizovat podmínky pro udržení či zdokonalení zájmové tě- lovýchovné a sportovní, technické, rekreační a kulturní činnosti i psychické kondici, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v závodech na všech úrovních u členstva v České republice. Zastupovat zájmy vodáků v rámci České republiky i v mezinárodních vztazích. Svaz má právo vstupovat do mezinárodních organizací k zajišťování zájmů člen- stva.

III. Členství v SVoČR

 1. Členem SVoČR se může stát každý, kdo se přihlásí, zaplatí členský a klubový příspěvek, ztotožní se s těmito stanovami a převezme členský průkaz. Členy přijímají základní orga- nizační články – kluby. Členem se může stát i cizí státní příslušník, který má trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území ČR.
  Členství dětí je vázáno na písemný souhlas alespoň jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce.
 2. Podmínky členství cizích státních příslušníků a kolektivního členství si stanovují kluby.
 3. Kolektivním členem může být právnická osoba, která podporuje SVoČR a chce se podílet na jeho činnosti v dohodnutém rozsahu.
 4. Členství ve SVoČR zaniká vystoupením člena, úmrtím člena, nezaplacením členských a klubových příspěvků (po 1 roku, ani po opakované výzvě) a vyloučením.
 5. Vyloučení lze použít pouze při mimořádně závažném porušení členských povinností, vodácké či společenské morálky. O vyloučení rozhoduje členská schůze klubu.

Řádný člen má právo:

 • osobně se účastnit činnosti SVoČR, předkládat jeho orgánům návrhy týkající se další koncepce a předkládat připomínky,
 • volit a být volen do orgánů SVoČR,
 • být přítomen při jednání o své osobě.

Člen je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy SVoČR, jeho program a plnit usnesení jeho orgánů.

IV. Organizační členění a orgány SVoČR

A) Klub vodáků 

 1. Základním organizačním článkem SVoČR jsou Kluby vodáků (KV). Kluby se tvoří tam, kde jsou nejméně 3 plnoletí zájemci o členství. Nově vzniklý klub žádá o přijetí do SVoČR po- dáním přihlášky, obsahující základní údaje o klubu. SVoČR zaregistruje nově vzniklý klub a vystaví mu registrační list, na jehož základě se KV zaeviduje na statistickém úřadu (zde získá vlastní identifikační číslo) viz VI.3.
 2. Fyzická osoba (hlava III) může být členem pouze jediného klubu.
 3. Členové klubu si na členské schůzi volí radu klubu v čele s předsedou a místopředsedou (statutární zástupci), která zastupuje zájmy členů a řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi.
 4. Členská schůze klubu se schází podle potřeby, nejméně 1x za 2 roky. Mimořádně musí být radou svolána, požádají-li o to písemně nejméně polovina členů klubu. Členská schůze rozhoduje o všech otázkách souvisejících s činností klubu. Členská schůze také volí na 2 roky kontrolní komisi, která řeší připomínky i stížnosti a kontroluje hospodaření a majetek klubu.
 5. Klub může být podle potřeby dále členěn na oddíly, kroužky apod..
 6. Činnost klubů usměrňují, koordinují, organizačně a metodicky řídí orgány SVoČR.

B) Regionální sdružení SVoČR

Kluby vodáků mohou pro koordinaci vodácké činnosti, organizaci přeborů a metodiku sportovního výcviku event. finančního zabezpečení si po vzájemné dohodě zřizovat regio- nální sdružení, která budou též evidovány Svazem.

C) Svaz a jeho orgány

 1. Vrcholným orgánem SVoČR je konference delegátů klubů, která schvaluje zásady činnosti SVoČR a jeho orgánů, schvaluje a mění stanovy SVoČR, volí činovníky SVoČR a Kon- trolní komisi SVoČR (dále KK SVoČR); projednává a schvaluje zprávy o činnosti, kontro- lách a revizích.
 2. Stanovy SVoČR se mohou měnit pouze usnesením konference.
 3. Konferenci delegátů svolává P SVoČR podle potřeby, nejméně 1x za 4 roky. Konferenci musí svolat i tehdy, když o to písemně požádá jedna třetina klubů nebo některá z Rad od- borností. V případě, že ve stanovenou dobu zahájení není konference usnášeníschopná (nadpoloviční většina delegátů), počká se po nutnou dobu pro shromáždění opožděných delegátů (max. 1 hodina). Po této době je nová konference (s původním programem) usnášeníschopná.
  Konference volí předsedu Svazu a Rady odborností, které si mezi sebou zvolí předsedy a místopředsedy.
  Konference je veřejná.
 4. V meziobdobí P SVoČR může svolat hodnotící, event. volební konferenci odbornosti.
 5. Činnost SVoČR v období mezi konferencemi řídí (v souladu se zásadami činnosti a usne- sením konference) 5 – 7členné předsednictvo SVoČR, které také stanoví náplň činnosti a pravomoc 5 – 7-členných Rad odborností (déle jen RO SVoČR) a odborných komisí. Rov- něž určuje náplň činnosti sekretariátu SVoČR a jeho obsazení; vytváří vnitřní normy. Předsednictvo se skládá z předsedy svazu, 1. a 2. místopředsedy, kterými jsou předse- dové rad odborností a z 2 členů, kterými jsou místopředsedové rad odborností.
  Předseda je volen a odvolatelný konferencí delegátů klubů 1. a 2. místopředseda a zbývající 2 členové předsednictva jsou voleni a odvolatelní příslušnou radou odbornosti.
 6. KK SVoČR (3 – 5členná) kontroluje dodržování svazových předpisů, řeší připomínky a stížnosti k činnosti orgánů SVoČR, kontroluje hospodaření předsednictva, rad, komisí i klubů SVoČR a jejich zaměstnance.
  Funkční období KK SVoČR je též mezi konferencemi. Komise si ze svých řad volí předse- du a místopředsedu.
 7. Za členy Rad a Kontrolní komise SVoČR, kteří ukončí činnost v průběhu funkčního období mohou být tyto orgány doplněny do jedné 1/3 počtu jejich členů a to tak, že na uvolněné místo nastupuje další v pořadí z kandidátů volených na poslední konferenci.
 8. Statutárními zástupci SVoČR je předseda a oba místopředsedové P SVoČR. Členové P SVoČR mohou jednat každý samostatně s tím, že jednání si nechají schválit P SVoČR. V ujednání smluvního charakteru musí být dva podpisy statutárních zástupců. Další členové svazu mohou jednat na základě písemného pověření P SVoČR.
 9. Předseda řídí činnost P SVoČR. V případě jeho nepřítomnosti ho zastupuje některý z mís- topředsedů.
 10. Organizační, technickou a hospodářskou činnost Svazu zabezpečuje tajemník SVoČR, který je zmocněn vyřizovat operativní agendu podle předem schválených ujednání či do- kumentů. Má právo účastnit se všech zasedání orgánů Svazu. Je přímo podřízen předse- dovi SVoČR.

V. Smlouvy o součinnosti a spolupráci

SVoČR i kluby mohou uzavírat smlouvy (dohody) o součinnosti k provádění koordinace společné nebo návazné činnosti.

VI. Organizační zásady SVoČR

 1. Rozhodování a volby ve všech orgánech SVoČR se provádějí veřejným nebo tajným hla- sováním - podle rozhodnutí přítomných členů nebo delegátů. Ti rovněž rozhodují o počtu členů volených orgánů. Volby jsou právoplatné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina prezentovaných členů nebo delegátů.
 2. Každý člen nebo klub má právo obracet se ke kterémukoliv orgánu SVoČR s náměty, při- pomínkami a kritikou. Příslušný orgán SVoČR je povinen včas a pečlivě tyto náměty a při- pomínky vyřídit a nejpozději do 2 měsíců na ně odpovědět.
 3. Právní subjektivitu ve SVoČR mají:
  • Svaz vodáků ČR
  • Svaz vodáků ČR - Klub vodáků (mající své IČ)
 4. Klub vodáků zanikne usnesením členské schůze přijatým nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů při minimální účasti poloviny registrovaných členů.SVoČR zanikne usnesením na konferenci delegátů klubů přijatým nejméně dvoutřetinovou většinou poloviny evidovaných klubů u SVoČR.
 5. Při zániku je klub povinen vrátit SVoČR registrační list a vypořádat se s příslušným finančním a statistickým úřadem.
 6. SVoČR a jeho organizační složky mají právo používat vlajku, znak, odznaky SVoČR atd. Vzory a podmínky stanoví P SVoČR.
 7. Právní subjekty Svazu mohou zřídit pro provozování podnikatelské činnosti obchodní společnosti nebo podnikat sami na základě živnostenského oprávnění v souladu s platnými předpisy.

VII. Zásady hospodaření SVoČR

 1. Majetek SVoČR a klubů tvoří hmotné a finanční prostředky získané z členských a klubo- vých příspěvků, darů, z veřejných subvencí a dotací, ze sportovních a společenských akcí a z ostatních příjmů, výnosů či převodů.
  S tímto majetkem nakládají kluby vodáků a orgány SVoČR samostatně (s výjimkou účelo- vých dotací, darů a příspěvků státních či jiných orgánů, které jsou vázány ke stanoveným účelům). Kluby vodáků jsou povinny na požádání orgánů SVoČR předkládat podklady o stavu hospodaření se zapůjčeným majetkem.
  Majetek získaný kluby je jejich vlastnictvím. Majetek SVoČR je možno půjčovat klubům.
 2. Kluby přispívají dohodnutým příspěvkem na činnost a služby, které jim poskytují orgány a sekretariát SVoČR.
 3. Tam, kde dochází po projednání v P SVoČR (Rada klubu) k finančním operacím vyšším než 150 tis. Kč, je zapotřebí podpis dvou statutárních zástupců.
 4. Při ukončení činnosti klubu vodáků rozhodne členská schůze zanikajícího klubu zároveň o způsobu majetkové likvidace - pokud není blíže specifikováno platí obecně závazné před- pisy.
  Za závazky likvidované složky SVoČR ostatní kluby ani orgány SVoČR neodpovídají.
  O způsobu likvidace majetku KV, který byl pořízen z dotace SVoČR, rozhodne P SVoČR. Při zániku SVoČR rozhodne konference delegátů zároveň o majetkové likvidaci.